Kdo jsme

Jsme jednotřídní MŠ. Kapacita školy určená OHS je 26 dětí. Věkové složení je 3-6let. V roce 2019 - 2020 je zapsáno 26.

a) Materiální podmínky


Škola se nachází na okraji obce Těchov. Je obklopena zelení.
Děti mají k dispozici hernu, šatnu, hygienické zařízení, kabinet na učební pomůcky. Škola má svou kuchyni, která v letních měsících roku 2003 prošla náročnou rekonstrukcí.
Kolem školy je prostorná zahrada s průlezkami, houpačkami, pískovištěm a dostatkem hraček a pomůcek, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách.
Nespornou výhodou je umístění naší MŠ na okraji vesnice, v blízkosti lesa.
Vybavení nábytkem, hračkami, pomůckami je dobré. Hračky jsou dostupné pro všechny děti a umístěny tak, aby k nim měly dobrý přístup a mohly si je samy brát i uklízet. V letošním roce jsme vybavili třídu novým nábytkem a byla provedena kompletní rekonstrukce hygienického zařízení.
Děti se samy podílejí svými výtvory na výzdobě školy.
Děti mají k dispozici velké množství literatury, odpovídající všem věkovým skupinám - od leporel přes pohádky, encyklopedie apod.
Pravidelně odebíráme časopisy Sluníčko, Pastelka a Mateřídouška, které využíváme při naší výchovně vzdělávací práci.
Učitelky mají k dispozici dostatek odborné literatury, převážně z nakladatelství Portál.

b) Psychosociální podmínky


Všechny děti jsou vedeny k samostatnosti jak v rozhodování tak v praktických činnostech, je přihlíženo k jejich individuálním zvláštnostem. Věkově smíšená skupina je nejvhodnější pro sociální rozvoj dětí. Děti se učí ohleduplnosti ke slabšímu, navzájem si pomáhají, učí se soucítění s druhým.
Věkově smíšená třída vyžaduje jiný styl práce. Učitelka musí dbát, aby se každé dítě rozvíjelo podle svých předpokladů a zájmů. Dětem musí vytvořit prostředí, v němž děti mohou s pocitem bezpečí zkoumat okolní svět, navazovat vztahy s vrstevníky.

 • všechny děti mají stejná práva i povinnosti
 • všichni zaměstnanci se snaží jít dětem příkladem
 • děti jsou často chváleny, je rozvíjena jejich zdravá sebedůvěra
 • děti jsou vedeny k základům společenského chování
 • děti a učitelky jsou rovnocennými partnery
 • všichni zaměstnanci vytváří dětem jisté, bezpečné a spokojené prostředí


c) Psychohygienické podmínky

Životospráva

 

 • stravování vychází z rodinných zvyklostí
 • do jídelníčku zařazujeme dostatek ovoce a zeleniny
 • zajišťujeme pitný režim v průběhu celého dne
 • děti jsou vedeny ke správnému způsobu stolování a hygieny
 • mezi pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly
 • děti do jídla nenutíme
 • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava


  Psychohygiena

 

 • jsou respektovány individuální zvláštnosti každého dítěte
 • adaptace nově příchozích dětí probíhá na základě individuálních zvláštností každého dítěte
 • je zajištěn optimální denní režim s pravidelným střídáním činností a odpočinku
 • je zajištěn pravidelný spánek dětí - děti jsou ukládány v pravidelnou hodinu, pro větší děti jsou připraveny náhradní aktivity
 • rodiče mohou své dítě přivézt do MŠ kdykoliv v průběhu dopoledne
 • je dodržován pravidelný pobyt dětí venku, v létě v co největším rozsahu
 • nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim ( pobyt s maminkou…)
 • každý den jsou děti dostatečně dlouho na čerstvém vzduchu, s ohledem na některé špatné povětrnostní podmínky - mráz pod -10stupňů, silný vítr, déšť

 

 

Kontakt

Mateřská škola Blansko, Těchov 124 Těchov 124
Blansko
678 01
516 412 335 ms_techov@blansko.cz